Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan de participació i control del centre, tant en matèries  educatives com econòmiques i de gestió. La llei li atribueix unes competències molt importants per al funcionament de les escoles.

Correspon al Consell Escolar del Centre, entre d’altres, les funcions següents:

1.- Escollir el/la directora/a.
2.- Aprovar el Projecte Educatiu del Centre.
3.- Aprovar el Projecte de Pressupost del Centre, fer el seguiment i aprovar la liquidació.
4.- Aprovar el Reglament de Règim Interior i resoldre els conflictes de disciplina d’alumnes.
5.- Aprovar la programació general del centre i les activitats complementàries i extraescolars.
6.- Decidir sobre l’admissió d’alumnes dins el marc normatiu vigent.
7.- Avaluar el funcionament general del centre.

 

El Consell Escolar de L’escola Ramón y Cajal està format per:

 • 5 representants del sector Pares/Mares.
 • 1 representant de l’AMPA.
 • 6 representants dels sector de Professors/es.
 • 1 representant del Personal d’Administració i Serveis.
 • 1 representant de l’Ajuntament.
 • La Cap d’Estudis.
 • El Secretari.
 • La Directora.

En el si del Consell Escolar hi ha formades les següents comissions:

 • Comissió Permanent.
 • Comissió de Convivència.
 • Comissió Econòmica.
 • Comissió de Menjador.
 • Comissió de Cooperació.
 • Comissió de Socialització de Llibres de text.