Escola

La finalitat del nostre Projecte Educatiu és proporcionar a tots els nens i nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. Treballem per tal que l’educació dels nostres alumnes sigui:

PERSONALITZADA, tenint en compte cada alumne/a i donant-li el suport i l’ajut necessari per al seu desenvolupament, mitjançant desdoblaments, reforços, atenció individualitzada. Una educació fonamentada en el respecte i l’afecte.

INTEGRAL, contemplant l’educació com un procés integral que es desenvolupa en les dimensions individuals i socials de l’alumne. Per això potencia les seves capacitats en els diferents àmbits: físic, intel·lectual, ètic, artístic, emocional…, on tenen cabuda no només els aprenentatges curriculars, sinó també el treball del control de les emocions, l’autoestima, l’autonomia…

AFECTIVA, fomentant el tracte humà. És important que els nens i nenes se sentin estimats, valorats i segurs de si mateixos.

EFICAÇ, donant una bona formació acadèmica i humana, una educació de qualitat. Els alumnes han de ser competents per tal d’afrontar noves etapes.

DEMOCRÀTICA, afavorint la participació de tots els sectors implicats (mestres, pares, personal no docent, institucions…) cadascú des de les competències que li són pròpies.

L’escola vol estimular en els alumnes els valors d’una societat democràtica: respecte als altres, tolerància, responsabilitat, llibertat, compromís, solidaritat… També intenta dotar-los de la metodologia necessària per a l’adquisició de l’esperit crític i actitud de diàleg, a fi de formar persones capaces de valorar i transformar la seva realitat social.

PLURAL, respectant totes les creences i ideologies, els drets humans i les llibertats fonamentals, fugint dels adoctrinaments i dogmatismes. També per això, l’escola no discrimina cap alumne ni cap membre de la comunitat escolar per raons de confessionalitat. Per als alumnes que ho sol·liciten s’imparteixen classes de Religió Catòlica.

OBERTA a totes les sensibilitats, aportacions, idees… On les diferències de criteri siguin contemplades com un enriquiment i la trobada d’un punt comú i el consens com un objectiu.

ACOLLIDORA, on tothom es pugui sentir partícip i ningú sigui discriminat per les seves idees o per raons de sexe, creences, raça, capacitats físiques o mentals, diferents ritmes d’aprenentatge, procedència social o cultural. Procurem que la nostra escola sigui INTEGRADORA, on el respecte per la diferència sigui un valor viscut i compartit per la col·lectivitat.

COEDUCADORA, procurant una educació

NO SEXISTA, d’acord amb la igualtat de drets  i la no discriminació.

PACÍFICA, on la Pau sigui un valor, una actitud i un objectiu.

CATALANA, utilitzant el català com a llengua de relació i aprenentatge. La llengua catalana és  la llengua vehicular del centre. El castellà es treballa des de 1r de primària com a matèria curricular. Els alumnes, en acabar l’educació primària, han de tenir domini suficient oral i escrit d’ambdues llengües.

COMPROMESA en l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera i com a instrument de comunicació per aprendre i apropar-se a altres cultures i mostrar respecte per a totes.

ACTUAL, pel que fa a la formació dirigida a l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i als temes socials d’actualitat.

SOLIDÀRIA. A l’escola creiem que l’educació en valors és fonamental i té una gran importància en la formació de la personalitat dels nens i nenes. L’agermanament amb l’escola d’Hilapo a Nicaragua, començat ara fa catorze cursos, afavoreix l’aprenentatge de valors com l’amistat, la cooperació, la solidaritat i té per nosaltres l’objectiu de despertar en els nens comportaments coherents, responsables i reflexius, ajudant així a la formació de persones tolerants i obertes a un món divers i desigual